پنجشنبه, 22 آذر 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
درخواست آزمایش پمپاژ (13021447123)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

به منظور تعیین آبدهی چاه متقاضیان درخواست خود را به شرکت آب منطقه ای ارائه و پس از بازدید تکنسین پاسخ متقاضی ارائه می شود.

مدارک مورد نیاز:

در دست داشتن آخرین پروانه بهره برداری

کارت ملی مالک چاه

درخواست متقاضی

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی

هزینه های انجام خدمت (ریال): 1.754.900 ریال
نام بانک: ملی
شعبه بانک:
شماره حساب: 790170000002175205611005
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 14 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ثبت درخواست اولیه پیشخوان ثبت درخواست اولیه
2 تعیین مسئول بررسی حقوقی مدیر امور منابع آب شهرستان تعیین مسئول بررسی حقوقی
3 بررسی مدارک مسئول بررسی حقوقی بررسی مدارک
4 نیاز به استعلام/ تکمیل مدارک مدیر امور منابع آب شهرستان نیاز به استعلام/ تکمیل مدارک
5 اعلام نیاز و تامین استعلامات / اعلام نقص و تکمیل مدارک پیشخوان اعلام نیاز و تامین استعلامات / اعلام نقص و تکمیل مدارک
6 مشخص نمودن هزینه تعیین آبدهی کارشناس امورمشترکین و درآمد مشخص نمودن هزینه تعیین آبدهی
7 تایید هزینه تعیین آبدهی مدیر امور منابع آب شهرستان تایید هزینه / تعیین آبدهی
8 پرداخت هزینه تعیین آبدهی دفتر پیشخوان پرداخت هزینه تعیین آبدهی
9 مشخص نمودن ناظر تعیین آبدهی مدیر امور منابع آب شهرستان مشخص نمودن ناظر تعیین آبدهی
10 تهیه گزارش تعیین آبدهی تکنسین تهیه گزارش تعیین آبدهی
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم