دوشنبه, 4 تیر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

ارائه خدمات ارباب رجوع شرکت آب منطقه ای همدان در قالب میز خدمت

تمامی خدمات مربوط به ارباب رجوع شرکت آب منطقه ای همدان در قالب میز خدمت ارائه میشود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان خبر داد:

افت سالانه 80 سانتیمتر از سطح آب‌های زیرزمینی استان همدان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان از افزایش 2 درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال 387 میلیمتر بارندگی در استان همدان رخ داده است در حالیکه در مدت...

محمد ضروری مدیردفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای بعنوان رئیس هیات...

محمد ضروری مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای همدان با رای مجمع برای 4 سال دیگر به عنوان رئیس هیئت قایقرانی استان همدان انتخاب شد.

در جلسه شورای حفاظت از منابع آب اسدآباد مطرح شد:

صرفه جویی بیش از 10 میلیون مترمکعبی منابع آب زیرزمینی در شهرستان