شنبه, 4 اسفند 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته تحقیقات درشرکت آب منطقه ای همدان

یازدهمین جلسه کمیته تحقیقات با حضور اعضا در شرکت آب منطقه ای همدان برگزار شد.

در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان فامنین مطرح شد:

نصب 316 دستگاه کنتور هوشمند آب وبرق در شهرستان فامنین


برگزاری جلسه شورای معاونین شرکت آب منطقه ای همدان در منابع آب...

جلسه شورای معاونین شرکت آب منطقه ای همدان درمدیریت منابع آب شهرستان بهاربرگزار شد