چهارشنبه, 24 مرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اسدآباد برگزار شد

شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اسدآباد در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد.

در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهار مطرح شد:

صرفه جویی بیش از 8 میلیون مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی شهرستان

برگزاری جلسه طرح داناب در شرکت آب منطقه ای همدان

جلسه طرح داناب در شرکت آب منطقه ای همدان برگزار شد.

انتصاب سرپرست دفتر حراست شرکت آب منطقه‌ای همدان

سرپرست دفتر حراست شرکت آب منطقه‌ای همدان منصوب شد