پنجشنبه, 25 مرداد 1397

نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع longitude latitude میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 سداکباتان 1957 48.60314 34.759905 344 0 4.5 28 25 87.5 27.5 55.5 157.5 38.5 0 0 0
2 وسج 1566 48.223138 34.323728 469 0 9.5 44.5 57.5 56 20 39.5 183.5 12.5 0 0 0
3 وراینه 1795 48.404136 34.075465 543 0 5.5 54.5 53 104 38 63 212 16.5 0 0 0
4 آق کهریز 1844 48.331079 34.990514 320 0 11.5 30 25 88.5 34.5 34 133 16.5 0 0 0
5 قهاوند 1554 49.003825 34.860865 246 0 4 19 14 49 27.5 80 161 15.5 0 0 0
6 خمیگان 1869 49.022044 35.371977 285 1 9 20 34 53 35.5 32 110.5 16 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.