دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398

1396

 

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  واگذاری تجهیزات نصب شده در نیروگاهها از دایره مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند واگذاری تجهیزات نصب شده در نیروگاه ها و در حکم اموال غیر منقول دانستن آنها 32073/47691 وزارت امور اقتصادی و دارای _ سازمان امور مالیاتی کشور 1396/10/17
  حل تعارض سند عادی و رسمی وجوه تمایز اسناد عادی و رسمی 1396/10/21
  آیا می دانید ؟؟؟؟ اطلاعاتی مورد نیاز حقوقی 1396/10/21
  تکالیف کارمندان و مدیران در آینه حقوق شهروندی تکالیف کارمندان و مدیران در آینه حقوق شهروندی 1396/12/01
  قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 قوانین مرتبط با آبهای زیر زمینی 1396/09/13
  آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیلها ، مردابها و ... مواد مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار و .... بدانیم که .... 1396/09/13
  قانون الحاق دو تبصره به ماده 677 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حمل سلاح سرو ، قمه ، شمشیر و ... توسط افراد 159/86571 مجلس شورای اسلامی 1396/10/09
  قانون تفسیر ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی 193/71534 مجلس شورای اسلامی 1396/08/24
  قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز در ارتباط با استفاده کنندگان از امتیازات آب و برق و گاز و ... به صورت غیر قانونی و بدون پرداخت حق ان 26727/735 مجلس شورای اسلامی 1396/04/12

1393

 

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مجلس شورای اسلامی 1393/01/01
  حقوق شهروندی در نظام اداری حقوق شهروندی در نظام اداری 1127128 مجلس شورای اسلامی 1393/02/28

1390

 

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری هیأت محترم وزیران 1390/01/28

1389

 

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مربوط به چاه های فرم 1 و فرم 5 28251/392 مجلس شورای اسلامی 1389/05/12