دوشنبه, 22 مهر 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه (13021446111) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری (13021446102) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذی نفعان صنعت آب شرکت آب منطقه ای همدان حضوری آمار و اطلاعات پایه منابع آب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه ای همدان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای همدان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی شرکت آب منطقه ای همدان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
درخواست آزمایش پمپاژ (13021447123) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نامه پروانه بهره برداری (صنعتی،کشاورزی و آبزی پروری) (13021447122) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها (13021447121) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری (13021447120) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب(13021447119) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی (13021447118) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی (13021447117) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات (13021447116) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری (13021447115) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری (13021447114) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن (13021447113) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست برقی کردن چاه (13021447112) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه (13021447111) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز (13021447110) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« 1 2 3 » صفحه: