جمعه, 2 فروردین 1398


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
تدوین نظام ناجیان آب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

برنامه ریزی آموزشی و ارزیابی طرح فرهنگ سازی مدیریت منابع آب در میان دانش آموزان

مدارک مورد نیاز:

بستن تفاهم نامه با اداره کل آموزش و پرورش استان

مراکز ارائه کننده خدمت:

کلیه مدارس متوسطه سطح استان

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت:
شرایط خاص خدمت: