دوشنبه, 22 مهر 1398

عنوان حوزه

تلفن مستقیم

دورنگار

شماره داخلی

دفتر مدیرعامل

38220226

38220740

237 - 244

معاونت حفاظت و بهره‌برداری

38240502

38240502

235

معاونت طرح و توسعه

38220700

38247993

212

معاونت برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت

38220700

38247993

212

معاونت مالی و پشتیبانی

 38249400

 38249400

231

مدیریت مطالعات پایه منابع آب

....

....

262

مدیریت حراست و امور محرمانه

38220228

 38241313

205

مدیریت حقوقی

38220727

....

203

مدیریت روابط عمومی 38211607 38211607 206-247

 مدیریت بهبود

38233901

38220225 

201 - 208

 

عنوان

تلفن مستقیم

دورنگار

پیش شماره

مدیریت منابع آب شهرستان ملایر

33338370-2

33354790

081

مدیریت منابع آب شهرستان نهاوند

     33273930

33273944

33273930

081

مدیریت منابع آب شهرستان همدان

38249024

38249064

38249031

081

مدیریت منابع آب شهرستان تویسرکان

34930020

34930082

34930085

081

مدیریت منابع آب شهرستان کبودرآهنگ

35223445

35223445

081

مدیریت منابع آب شهرستان رزن

36227054

36225952

36225952

081

مدیریت منابع آب شهرستان بهار

34501447

34506878

081

مدیریت  منابع آب شهرستان اسدآباد

 

------------------------------------------

اداره منابع آب شهرستان فامنین

33113074

33113073

---------------

36827980

33113073

 

-----------

33113074

081

 

-----------

081
آخرین به روزرسانی: 1395/10/28