دوشنبه, 22 مهر 1398

 

 گروه: پروژه ها
سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی
تاریخ بروزرسانی: 96/11/16

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 10   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد نعمت آباد و تاسیسات وابسته
تاریخ بروزرسانی: 96/11/15

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 89   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد مخزنی خرمرود تویسرکان
تاریخ بروزرسانی: 96/11/15

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 5   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد مخـزنی شنجور رزن
تاریخ بروزرسانی: 96/11/15

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد مخزنی سرابی و تاسیسات وابسته
تاریخ بروزرسانی: 96/11/15

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد کلان و شبکه آبیاری و زهکشی
تاریخ بروزرسانی: 96/11/15

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
آبرسانی از سد سرابی به شهر تویسرکان
تاریخ بروزرسانی: 96/11/15

 

تاریخ شروع : 1389/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 97   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار
تاریخ بروزرسانی: 96/11/15

 

تاریخ شروع : 1386/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 55   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
آبرسانی از سد کلان به شهر ملایر
تاریخ بروزرسانی: 96/11/15

 

تاریخ شروع : 1389/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 89   درصد   

توضیحات بیشتر