دوشنبه, 22 مهر 1398

ردیف

نام طرح

نام شهرستان

برآورد مقدار سرمایه گذاری مورد نیاز

89

90

91

92

93

1

آبرسانی به ملایر

ملایر

120.000

129.600

116.640

88.200

54.400

2

آبرسانی به تویسرکان

تویسرکان

80000

75600

81669

63000

40800

3

آبرسانی از تالوار به همدان

همدان

1.000.000

1080000

1164400

1259712

-

4

سد نعمت آباد

اسدآباد

133684

-

-

-

-

5

سد شنجور

رزن

22223

8557

9244

9981

-

6

سد خرمرود

تویسرکان

907

-

-

-

-

7

سد آلان

کبودرآهنگ

30000

32400

29160

25200

34000

8

سد گرین

نهاوند

87900

83700

90396

97627

-




آخرین به روزرسانی: 1393/11/07