دوشنبه, 30 مهر 1397

شماره:   1390/01/28
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری

جهت شناخت قانون تعیین تکلیف و نحوه اجرای آن آگاهی از این آیین نامه لازم می باشد.

pdf
بازدید:471