جمعه, 2 فروردین 1398


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه (13021446111)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: https://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

مالکان چاه ها موظفند جهت انجام امور حفر هواکش و گالری و بغل کنی چاه از شرکت آب منطقه ای مجوز دریافت نمایند. در این رابطه پس از بررسی های کارشناسی و طرح موضوع در کمیسیون پاسخ به متقاضی ارائه می گردد.

مدارک مورد نیاز:
مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 5231900 ریال
نام بانک:
شعبه بانک: ملی
شماره حساب: 790170000002175205611005
نام صاحب حساب: شرکت آب منطقه ای همدان
مدت زمان اجرای خدمت:
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ثبت درخواست اولیه دفتر پیشخوان ثبت درخواست اولیه
2 تعیین مسئول بررسی حقوقی مدیر امور منابع آب شهرستان تعیین مسئول بررسی حقوقی
3 بررسی مدارک مسئول بررسی حقوقی بررسی مدارک
4 نیاز به استعلام/ تکمیل مدارک مدیر امور منابع آب شهرستان نیاز به استعلام/ تکمیل مدارک
5 اعلام نیاز و تامین استعلامات / اعلام نقص و تکمیل مدارک دفتر پیشخوان اعلام نیاز و تامین استعلامات / اعلام نقص و تکمیل مدارک
6 تعیین هزینه های بدهی و کارشناسی کارشناس درآمد و مشترکین تعیین هزینه های بدهی و کارشناسی
7 تایید هزینه ها و نوبت کارشناسی مدیر منابع آب شهرستان تایید هزینه ها و نوبت کارشناسی
8 پرداخت هزینه ها و اطلاع از نوبت کارشناسی دفتر پیشخوان پرداخت هزینه ها و اطلاع از نوبت کارشناسی
9 تعیین کارشناس مدیر منابع آب شهرستان تعیین کارشناس
10 بازدید و تهیه گزارش کارشناسی کارشناس منابع آب بازدید و تهیه گزارش کارشناسی
11 نیاز به آزمایش پمپاژ؟ کارشناس منابع آب نیاز به آزمایش پمپاژ؟
12 مشخص نمودن ناظر تعیین آبدهی مدیر منابع آب شهرستان مشخص نمودن ناظر تعیین آبدهی
13 تهیه گزارش تعیین آبدهی تکنسین تهیه گزارش تعیین آبدهی
14 بررسی گزارش تعیین آبدهی کارشناس منابع آب بررسی گزارش تعیین آبدهی
15 بررسی و ثبت گزارش کارشناسی مدیر منابع آب شهرستان بررسی و ثبت گزارش کارشناسی