جمعه, 2 فروردین 1398


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذی نفعان صنعت آب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

1- قرائت و ثبت آمار ادوات و ابزاردقیق توسط متصدیان قرائت اشل در محل ایستگاه های آب و هواشناسی

2- جمع آوری اوراق آمار و اطلاعات، کنترل و ورد به بانک اطلاعاتی سطحی توسط تکنسین و بخش خصوصی و اندازه گیریمنابع آب زیرزمینی توسط تکنسین های گروه مطالعات آب زیرزمینی

3- استخراج و کنترل آمار و اطلاعات سطحی و زیرزمینی از ادوات الکترونیکی توسط کارشنشاس الکترونیکی

4- کنترل بانک اطلاعاتی و تهیه  گزارشات  آب و هواشناسی و گزارشات مربوط به گروه آبهای زیرزمینی شامل کسر مخزنممنوعیت دشت ها توسط کارشناسان

5- بارگذاری اطلاعات در وب سایت شرکت و مدیریت منابع آب توسط کارشناسان گروه مطالعات آب سطحی و زیرزمینی

6- ارائه آمار و اطلاعات به متقاضیان، دانشجویان ، مهندسین مشاور، پس از کسب مجوزهای لازم از مدیریت حراست

مدارک مورد نیاز:

صورتجلسه ارائه اطلاعات به خارج از شرکت (دانشجویان- دانشگاه ها- شرکت های خصوصی ادارات سازمان های دولتی و ...)

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

مجموعه دستورالعمل های مورد تایید دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 1 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 جمع آوری داده های آب سطحی و زیرزمینی تکنسین جمع آوری داده های آب سطحی و زیرزمینی
2 ارائه آمار به مدیریت مطالعات پایه منابع آب تکنسین ارائه آمار به مدیریت مطالعات پایه منابع آب
3 تحلیل داده ها مدیریت مطالعات پایه منابع آب تحلیل داده ها
4 ورود اطلاعات در بانک اطلاعاتی و تهیه گزارش لازم و ارائه و انتشار آن به مراجع ذی صلاح مدیریت مطالعات پایه منابع آب ورود اطلاعات در بانک اطلاعاتی و تهیه گزارش لازم و ارائه و انتشار آن به مراجع ذی صلاح