پنجشنبه, 22 آذر 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست تغییر نامه پروانه بهره برداری (صنعتی،کشاورزی و آبزی پروری) (13021447122)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری)

مدارک مورد نیاز:

1-ارائه تقاضا به دفتر خانه اسناد رسمی

2- استعلام از واحد شهرستانی توسط دفترخانه

3- بررسی استعلام دفترخانه و پروانه بهره برداری توسط کارشناس حقوقی

4- اعمال تغییر نام مالکیت در دفترچه بهره برداری متقاضی در صورت مطابقت با ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب

مراکز ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای همدان

امور آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

جهاد ﻛﺸﺎورزی

اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد

سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت

و سایر ارگان های ذیربط

 

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 45 روز
شرایط خاص خدمت:

تمدید مصوبه کمیته مدیریت منابع آب در خصوص تخصیص آب

عدم ایجاد منابع آبی جدید در محل مورد تقاضا

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 مراجعه حضوری و درخواست کتبی تغییر نام شرکت آب منطقه ای همدان بررسی مدارک توسط کارشناس حقوقی در صورت تکمیل بودن ارجاع به صدور کمیسیون مربوطه
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم