چهارشنبه, 29 اسفند 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها (13021447121)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت ابیاری تحت فشار و پوشش آنها

مدارک مورد نیاز:

- مراجعه فیزیکی متقاضی در وقت اداری

- مراجعه و ارائه درخواست کتبی به سازمان جهاد کشاورزی 

-ارئه نامه از سازمان جهاد کشاورزی به آب منطقه ای

با توجه به سوابق پرونده جوابیه تهیه میگردد (میزان دبی چاه )

مراکز ارائه کننده خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی

امور منابع آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 7 روز
شرایط خاص خدمت:

توان آبدهی چاه با میزان بهره برداری با دفترچه بررسی گردد

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ارائه درخواست سازمان جهاد کشاورزی
2 بررسی توسط کارشناس امورات شرکت آب منطقه ای همدان
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم