چهارشنبه, 29 اسفند 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری (13021447120)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

کلیه متقاضیان تمدید پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای آبزی پروری جهت انجام امور مربوطه باید درخواست کتبی خود را از طریق سازمان جهاد کشاورزی ارائه نمایند. پس از بازدید کارشناسی و بررسی مستندات و رعایت تعهدات پروانه مورد نظر تمدید و پاسخ ارگان مربوطه و رونوشت به متقاضی ارائه میشود

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی- معرفی نامه از شیلات موافقت اصولی اولیه- مشخصات کامل طرح- کروکی دقیق محل- میزان آب مورد نیاز- کپی سند زمین-رضایت نامه کتبی حقابه بران یا شوراهای محلی مبنی بر بلامعارض بودن محل اجرای طرح و اجازه استفاده از منبع آب مورد تقاضا- در خصوص شرکت های حقوقی اساسنامه شرکت و آگهی روزنامه- تاییدیه اداره منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست جهاد کشاورزی و آبفار

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

آب منطقه ای همدان- سازمان جهاد کشاورزی - منابع طبیعی - آبخیزداری

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 15 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای همدان
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم