چهارشنبه, 29 اسفند 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب(13021447119)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

 درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب

مدارک مورد نیاز:

حضور فیزیکی در وقت اداری

پروانه بهره برداری معتبر

تکمیل فرم های مربوطه (چک لیست)

مجوز صادره از صنعت و معدن  جهت بررسی مجدد  دبی - حقابه 

مراکز ارائه کننده خدمت:
فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی

سازمان صنعت معدن و تجارت

منابع طبیعی

محیط زیست

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 15 روز
شرایط خاص خدمت:
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم