چهارشنبه, 29 اسفند 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی (13021447118)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

مجوز برداشت از منابع آب سطحی

مدارک مورد نیاز:

- حضور فیزیکی در وقت اداری

-- ارئه معرفی نامه از نهاد مربوطه

- بررسی کارشناسی

- اسناد و مدارک زمین زراعی پایاب همان آب سطحی

- اسناد خرید و فروش زمین زراعی مالک جدید

- بررسی پرونده توسط کارشناس واحد حقوقی

- تغییر نام پرونده در صورت تایید دفتر حقوقی  و صدور پاسخ استعلام بلامانع 

مراکز ارائه کننده خدمت:
فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 7 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 مراجعه به امور آب شهرستانها امور آب شهرستانها
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم