چهارشنبه, 29 اسفند 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی (13021447117)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

کلیه متقاضیان تمدید پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی و صنعتی جهت انجام امور مربوطه باید درخواست کتبی خود را از طریق سازمان جهاد کشاورزی ارائه نمایند. پس از بازدید کارشناسی و بررسی مستندات و رعایت تعهدات پروانه مورد نظر تمدید و پاسخ ارگان مربوطه و رونوشت به متقاضی ارائه میشود

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 10روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ارائه درخواست کتبی متقاضی/ رفع نواقص مدارک متقاضی ارائه درخواست کتبی متقاضی/ رفع نواقص مدارک
2 ارسال درخواست به معاون حفاظت و بهره برداری مدیرعامل ارسال درخواست به معاون حفاظت و بهره برداری
3 ارسال درخواست به گروه حفاظت و نگهداری از آبهای سطحی معاون حفاظت و بهره برداری ارسال درخواست به گروه حفاظت و نگهداری از آبهای سطحی
4 بررسی درخواست و مدارک متقاضی رئیس گروه حفاظت و نگهداری از آبهای سطحی بررسی درخواست و مدارک متقاضی
5 بازدید کارشناسی بر اساس درخواست متقاضی و پروانه بهره برداری و مدارک قبل و تهیه گزارش بازدید و تمدید پروانه بهره برداری رئیس گروه حفاظت و نگهداری از آبهای سطحی بازدید کارشناسی بر اساس درخواست متقاضی و پروانه بهره برداری و مدارک قبل و تهیه گزارش بازدید و تمدید پروانه بهره برداری
6 بررسی پروانه تمدید شده معاون حفاظت و بهره برداری بررسی پروانه تمدید شده
7 تایید پروانه بهره برداری تمدیدی مدیرعامل تایید پروانه بهره برداری تمدیدی
8 مراجعه جهت اخذ پروانه تمدید شده متقاضی مراجعه جهت اخذ پروانه تمدید شده
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم