چهارشنبه, 29 اسفند 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات (13021447116)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://www.wrm.ir/SC.php?type=static&id=23
شرح خدمت:

شاکیان می توانند مراتب شکایت خود را به طرق مختلف به شرکت آب منطقه ای اعلام نمایند:

  1. سامانه سامد 2- سازمان بازرسی 3- سامانه رسیدگی به شکایات 4- درخواست کتبی
مدارک مورد نیاز:

مکاتبه شاکی

مدارک و مستنداتی دال بر شکایت

مراکز ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای همدان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب و آئین نامه های اجرایی آن

قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری و آئین نامه های مرتبط

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

اداره ثبت احوال

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 20 روز
شرایط خاص خدمت:

درصورت لزوم حضور ماموران نیروی انتظامی

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ارائه درخواست فرد شاکی ارائه درخواست / شکایت به صورت دستی به همراه مدارک
2 ارجاع شکایت مدیرعامل ارجاع شکایت/ درخواست به گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات
3 بررسی شکایت رئیس گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات بررسی شکایت و مدارک شاکی
4 بررسی شکایت مدیر حفاظت و بهره برداری بررسی شکایت و تهیه پاسخ شاکی
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم