چهارشنبه, 29 اسفند 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن (13021447113)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

مالکان چاه ها موظفند جهت نصب کنتور هوشمند آب و برق و شارژ مجدد آن به مدیریت منابع آب شهرستانها مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

پروانه بهره برداری

وکالت نامه و اظهار نامه وراث

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

ماده 12 و 45 قانون توزیع عادلانه آب

تبصره 1 و 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

شرکت توزیع برق

سازمان جهاد کشاورزی

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 30 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 مراجعه متقاضی به مدیریت منابع آب شهرستان مورد نظر جهت راهنمایی متقاضی مراجعه متقاضی به مدیریت منابع آب شهرستان مورد نظر جهت راهنمایی
2 معرفی پیمانکار نصب کنتور و راهنمایی متقاضی تکنسین منابع آب معرفی پیمانکار نصب کنتور و راهنمایی متقاضی
3 نصب کنتور هوشمند برای متقاضی ، تنظیم صورتجلسه و تنظیم قطع کنتور در پایان 5 روز و هماهنگ نمودن کارت هوشمند با شماره اشتراک پروانه بهره برداری پیمانکار نصب کنتور نصب کنتور هوشمند برای متقاضی ، تنظیم صورتجلسه و تنظیم قطع کنتور در پایان 5 روز و هماهنگ نمودن کارت هوشمند با شماره اشتراک پروانه بهره برداری و شماره سریال کنتور-
4 ارائه کارت به مدیریت منابع آب شهرستان پیمانکار نصب کنتور ارائه کارت به مدیریت منابع آب شهرستان
5 مراجعه به شهرستان جهت شارژ کارت کنتور هوشمند متقاضی مراجعه به شهرستان جهت شارژ کارت کنتور هوشمند
6 بررسی تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری متصدی کارت هوشمند در اداره منابع آب شهرستان بررسی تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری
7 در صورت وجود اعتبار- شارژ کارت هوشمند بر اساس حجم مندرج در پروانه بهره برداری و تاریخ اعتبار پروانه و عودت کارت به متقاضی متصدی کارت هوشمند در اداره منابع آب شهرستان در صورت وجود اعتبار- شارژ کارت هوشمند بر اساس حجم مندرج در پروانه بهره برداری و تاریخ اعتبار پروانه و عودت کارت به متقاضی
8 در صورت عدم وجود اعتبار- شارژ کارت هوشمند ترجیحا برای مدت سه ماه به صورت علی الحساب و عودت کارت به متقاضی متصدی کارت هوشمند در اداره منابع آب شهرستان در صورت عدم وجود اعتبار- شارژ کارت هوشمند ترجیحا برای مدت سه ماه به صورت علی الحساب و عودت کارت به متقاضی
9 مراجعه به دفاتر پیشخوان جهت انجام امور مربوط به تمدید پروانه بهره برداری متقاضی مراجعه به دفاتر پیشخوان جهت انجام امور مربوط به تمدید پروانه بهره برداری
10 مراجعه به امور آب شهرستان جهت اصلاح شارژ کنتور هوشمند متقاضی مراجعه به امور آب شهرستان جهت اصلاح شارژ کنتور هوشمند
11 به روز رسانی شارژ کارت هوشمند ( از کل حجم پروانه بهره برداری مقدار حجم آب مصرفی علی الحساب کسر و کارت هوشمند مجددا بر اساس حجم مندرج در پروانه متصدی کارت هوشمند در اداره منابع آب شهرستان به روز رسانی شارژ کارت هوشمند ( از کل حجم پروانه بهره برداری مقدار حجم آب مصرفی علی الحساب کسر و کارت هوشمند مجددا بر اساس حجم مندرج در پروانه تا تاریخ اعتبار پروانه شارژ می گردد.)
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم