چهارشنبه, 29 اسفند 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه (13021447111)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

مالکان چاه ها موظفند جهت انجام امور حفر هواکش و گالری و بغل کنی چاه از شرکت آب منطقه ای مجوز دریافت نمایند. در این رابطه پس از بررسی های کارشناسی و طرح موضوع در کمیسیون پاسخ به متقاضی ارائه می گردد.

مدارک مورد نیاز:

کپی شناسنامه - کپی کارت ملی -  کپی از اسناد مالکیت اراضی

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 5231900 ریال
نام بانک: ملی
شعبه بانک:
شماره حساب: 790170000002175205611005
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 7 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 اخذ درخواست کتبی ، فرم درخواست محضری، اسناد مالکیت ، لیست شرکاء و حقابه بران چاه باتایید شورای اسلامی روستا از متقاضی
2 اخذ میزان و حدود اراضی تحت شرب از جهاد کشاورزی همچنین امکان انجام روشهای آبیاری نوین در صورت نیاز (‌برای چاه های کشاورزی ) و اخذ میزان آب مورد
3 بررسی حقوقی مدارک ارائه شده
4 استعلام سابقه آماری چاه از دفتر مطالعات شرکت در مورد چاههای مشمول مواد 10 و 11 آئین نامه اجرائی قانون
5 اخذ هزینه کارشناسی ، بازدید چاه و تهیه گزارش فنی
6 طرح پرونده در کمیسیون و تعیین مشخصات فنی چاه
7 اعلام نظریه کمیسیون به متقاضی و صدور مجوز عقد قرارداد با شرکت حفاری دارای صلاحیت
8 تهیه گزارش کارشناسی تعیین منصوبات بهره برداری، پس از انجام عملیات مندرج در مجوز و آزمایش پمپاژ
9 صدور پروانه بهره برداری از چاه
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم