شنبه, 29 دی 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی (13021447108)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

بررسی درخواست صدور پروانه المثنی

استشهاد محلی و تایید شورای اسلامی روستا

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم

مراکز ارائه کننده خدمت:
فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 12 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 مراجعه به امور منابع آب شهرستانها امور آب شهرستانها
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم