شنبه, 29 دی 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست تغییر روش حفاری (13021447107)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

مالکان چاه ها موظفند جهت تغییر نوع روش حفاری از شرکت آب منطقه ای مجوز دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز:

کارت ملی مالک چاه

در صورت لزوم : وکالت محضری از شرکا و یا اسناد مالکیت جدید شامل  سند زمین و اقرار انصراف

مراکز ارائه کننده خدمت:

امور آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان

اداره جهاد کشاورزی شهرستان

هزینه های انجام خدمت (ریال): 3.477.000 ریال
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب: 790170000002175205611005
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 41 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 مراجعه متقاضی به مدیریت منابع آب شهرستان مورد نظر متقاضی مراجعه متقاضی به مدیریت منابع آب شهرستان مورد نظر
2 بررسی درخواست متقاضی و راهنمایی در خصوص نوع فرآیند ثبت در دفتر پیشخوان تکنسین منابع آب بررسی درخواست متقاضی و راهنمایی در خصوص نوع فرآیند ثبت در دفتر پیشخوان
3 ثبت درخواست متقاضی دفتر پیشخوان ثبت درخواست متقاضی
4 ارجاع درخواست به کارشناس درآمد و مشترکین مدیر منابع آب شهرستان ارجاع درخواست به کارشناس درآمد و مشترکین
5 تعیین هزینه کارشناس درآمد و مشترکین تعیین هزینه
6 مراجعه به دفتر پیشخوان جهت واریز هزینه متقاضی مراجعه به دفتر پیشخوان جهت واریز هزینه
7 دریافت هزینه از متقاضی و ثبت آن دفتر پیشخوان دریافت هزینه از متقاضی و ثبت آن
8 ارجاع به کارشناس منابع آب جهت بازدید مدیر منابع آب شهرستان ارجاع به کارشناس منابع آب جهت بازدید
9 بررسی کارشناسی و ثبت گزارش در سامانه و ارجاع به کمیسیون کارشناس منابع آب بررسی کارشناسی و ثبت گزارش در سامانه و ارجاع به کمیسیون
10 تشکیل کمیسیون و ثبت مصوبه در ساماب و ارجاع به مدیر شهرستان کمیسیون صدور پروانه تشکیل کمیسیون و ثبت مصوبه در ساماب و ارجاع به مدیر شهرستان
11 چاه عمیق است یا نیمه عمیق مدیر منابع آب شهرستان چاه عمیق است یا نیمه عمیق
12 مراجعه متقاضی به شهرستان جهت دریافت مجوز حفاری متقاضی مراجعه متقاضی به شهرستان جهت دریافت مجوز حفاری
13 عقد قرارداد حفاری متقاضی عقد قرارداد حفاری
14 مراجعه به دفتر پیشخوان جهت ثبت قرارداد حفاری متقاضی مراجعه به دفتر پیشخوان جهت ثبت قرارداد حفاری
15 ثبت قراداد حفاری و ارجاع به کارتابل مدیر دفتر پیشخوان ثبت قراداد حفاری و ارجاع به کارتابل مدیر
16 صدور مجوز تغییر روش حفاری مدیر منابع آب شهرستان صدور مجوز تغییر روش حفاری
17 مراجعه به شهرستان جهت دریافت مجوز متقاضی مراجعه به شهرستان جهت دریافت مجوز
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم