پنجشنبه, 27 دی 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه (13021447106)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

مالکان چاه ها موظفند جهت جایجایی چاه و یا حفر چاه بجای قنات از شرکت آب منطقه ای مجوز دریافت نمایند

مدارک مورد نیاز:

کارت ملی مالک چاه

در صورت لزوم : وکالت محضری از شرکا و یا اسناد مالکیت جدید شامل  سند زمین و اقرار انصراف

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

امور منابع آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان

هزینه های انجام خدمت (ریال): 5231900 ریال
نام بانک: ملی
شعبه بانک:
شماره حساب: 790170000002175205611005
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 75روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 مراجعه متقاضی به مدیریت منابع آب شهرستان مورد نظر متقاضی مراجعه متقاضی به مدیریت منابع آب شهرستان مورد نظر
2 بررسی درخواست متقاضی و راهنمایی در خصوص نوع فرآیند ثبت در دفتر پیشخوان تکنسین منابع آب بررسی درخواست متقاضی و راهنمایی در خصوص نوع فرآیند ثبت در دفتر پیشخوان
3 رفع نواقص پرونده متقاضی رفع نواقص پرونده
4 ثبت درخواست متقاضی دفتر پیشخوان ثبت درخواست متقاضی
5 ارجاع درخواست به کارشناس حقوقی مدیر منابع آب شهرستان ارجاع درخواست به کارشناس حقوقی
6 بررسی حقوقی پرونده و ارجاع به مدیر شهرستان کارشناس حقوقی بررسی حقوقی پرونده و ارجاع به مدیر شهرستان
7 ارجاع درخواست به کارشناس درآمد و مشترکین مدیر منابع آب شهرستان ارجاع درخواست به کارشناس درآمد و مشترکین
8 تعیین هزینه کارشناس درآمد و مشترکین تعیین هزینه
9 مراجعه به دفتر پیشخوان جهت واریز هزینه متقاضی مراجعه به دفتر پیشخوان جهت واریز هزینه
10 دریافت هزینه از متقاضی و ثبت آن دفتر پیشخوان دریافت هزینه از متقاضی و ثبت آن
11 ارجاع درخواست متقاضی به کارشناس منابع آب مدیر منابع آب شهرستان ارجاع درخواست متقاضی به کارشناس منابع آب
12 آیا نیاز به آزمایش پمپاژ دارد؟ کارشناس منابع آب آیا نیاز به آزمایش پمپاژ دارد؟
13 ارجاع به کارشناس درآمد و مشترکین جهت تعیین هزینه مدیر منابع آب شهرستان ارجاع به کارشناس درآمد و مشترکین جهت تعیین هزینه
14 تعیین هزینه و ارجاع به دفتر پیشخوان کارشناس درآمد و مشترکین تعیین هزینه و ارجاع به دفتر پیشخوان
15 مراجعه به دفتر پیشخوان جهت واریز هزینه متقاضی مراجعه به دفتر پیشخوان جهت واریز هزینه
16 دریافت هزینه از متقاضی و ثبت آن و ارجاع به مدیر شهرستان دفتر پیشخوان دریافت هزینه از متقاضی و ثبت آن و ارجاع به مدیر شهرستان
17 مراجعه به شهرستان و اخذ نوبت آزمایش پمپاژ متقاضی مراجعه به شهرستان و اخذ نوبت آزمایش پمپاژ
18 تعیین ناظر پمپاژ مدیر منابع آب شهرستان تعیین ناظر پمپاژ
19 انجام بازدید از چاه و ثبت گزارش در ساماب و ارجاع به مدیر تکنسین منابع آب انجام بازدید از چاه و ثبت گزارش در ساماب و ارجاع به مدیر
20 ارجاع به کارشناس منابع آب جهت بازدید کارشناسی مدیر منابع آب شهرستان ارجاع به کارشناس منابع آب جهت بازدید کارشناسی
21 بازدید کارشناسی – ثبت گزارش در ساماب و و ارجاع به کمیسیون کارشناس منابع آب بازدید کارشناسی – ثبت گزارش در ساماب و و ارجاع به کمیسیون
22 تشکیل جلسه و بررسی پرونده در کمیسیون کمیسیون صدور پروانه تشکیل جلسه و بررسی پرونده در کمیسیون
23 در صورت موافقت ثبت مصوبه کمیسیون در ساماب و صدور پروانه و ارجاع به کارتابل مدیر شهرستان- کمیسیون صدور پروانه در صورت موافقت -ثبت مصوبه کمیسیون در ساماب و صدور پروانه و ارجاع به کارتابل مدیر شهرستان-
24 در صورت مخالفت- ثبت مصوبه کمیسیون در ساماب و ارجاع به کارتابل مدیر شهرستان- کمیسیون صدور پروانه در صورت مخالفت - ثبت مصوبه کمیسیون در ساماب و ارجاع به کارتابل مدیر شهرستان
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم