پنجشنبه, 27 دی 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه(13021447105)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

به منظور تغییر نوع مصرف آب چاه متقاضیان درخواست خود را به شرکت آب منطقه ای ارائه و پس از بررسی های لازم پاسخ به متقاضی ارائه میشود.

مدارک مورد نیاز:

در دست داشتن آخرین پروانه بهره برداری

کارت ملی مالک چاه

درخواست متقاضی

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی

سازمان صنعت و معدن

هزینه های انجام خدمت (ریال): 3.477.000 ریال
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب: 790170000002175205611005
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 25 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 مراجعه به امور آب شهرستانها امور آب شهرستانها
2 استعلام از جهاد کشاورزی
3 استعلام از صنعت و معدن
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم