پنجشنبه, 27 دی 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه (13021447104)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

مالکان چاه ها موظفند پس از پایان اعتبار پروانه کف شکنی و یا لایروبی جهت تمدید پروانه های مذکور  به ادارت امور آب شهرستان ها مراجعه نمایند .

مدارک مورد نیاز:

کارت ملی مالک چاه

در صورت لزوم : وکالت محضری از شرکا و یا اسناد مالکیت جدید شامل  سند زمین و اقرار انصراف

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان

سازمان جهاد کشاورزی

هزینه های انجام خدمت (ریال): 1.754.900 ریال
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب: 790170000002175205611005
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 41روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 مراجعه به مدیریت منابع آب شهرستان متقاضی مراجعه متقاضی به مدیریت منابع آب شهرستان مورد نظر
2 بررسی درخواست متقاضی تکنسین منابع آب بررسی درخواست متقاضی و راهنمایی در خصوص نوع فرآیند ثبت در دفتر پیشخوان
3 ثبت درخواست متقاضی دفتر پیشخوان ثبت درخواست متقاضی
4 ارجاع درخواست به کارشناس درآمد و مشترکین مدیر منابع آب شهرستان ارجاع درخواست به کارشناس درآمد و مشترکین
5 تعیین هزینه کارشناس درآمد و مشترکین تعیین هزینه
6 واریز هزینه متقاضی مراجعه به دفتر پیشخوان جهت واریز هزینه
7 دریافت هزینه دفتر پیشخوان دریافت هزینه از متقاضی و ثبت آن
8 ارجاع به کارشناس مدیر منابع آب شهرستان ارجاع به کارشناس منابع آب جهت بازدید
9 تعیین نوبت بازدید کارشناس منابع آب تعیین نوبت بازدید و بازدید از محل- ثبت گزارش در ساماب و ارجاع به کمیسیون
10 تشکیل کمیسیون کمیسیون صدور پروانه تشکیل کمیسیون و ثبت مصوبه در ساماب و ارجاع به مدیر شهرستان
11 مراجعه متقاضی به شهرستان متقاضی مراجعه متقاضی به شهرستان جهت دریافت مجوز حفاری
12 عقد قرارداد حفاری متقاضی عقد قرارداد حفاری
13 مراجعه به دفتر پیشخوان متقاضی مراجعه به دفتر پیشخوان جهت ثبت قرارداد حفاری
14 ثبت قراداد حفاری دفتر پیشخوان ثبت قراداد حفاری و ارجاع به کارتابل مدیر
15 تایید پروانه حفر مدیر منابع آب شهرستان تایید پروانه حفر تمدید شده و صدور آن
16 مراجعه به شهرستان متقاضی مراجعه به شهرستان جهت دریافت مجوز
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم