جمعه, 2 فروردین 1398
 
کد سند:   8/96-الف  
تجدید مناقصه حفاری چاه های پیزومتر
مشخصات آگهی
 موضوع: تجدید مناقصه حفاری چاه های پیزومتر
تشریح:

تجدید مناقصه حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای)
 در سطح استان همدان

واحد منتشر کننده: دفتر امور قراردادها
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه: 4,024,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: طرح عمرانی
محل اجرای پروژه: دشت های استان همدان
تضمین مورد نیاز: 202000000
محل بازگشایی: آب منطقه ای همدان
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: هگمتانه و سپهرغرب
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 163