جمعه, 2 فروردین 1398
 
کد سند:   96/7-الف  
مناقصه حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای)
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای)
تشریح:

 مناقصه حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای)
 در سطح استان همدان
 

واحد منتشر کننده: امور قراداد ها
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه: 4,024,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه: استان همدان
تضمین مورد نیاز: 202000000
محل بازگشایی: آب منطقه ای همدان
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: همدان پیام و سپهر
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 176