جمعه, 2 فروردین 1398
 
کد سند:    
ارزیابی کیفی نقشه برداری سراسری 160 کیلومتر از رودخانه های استان همدان
مشخصات آگهی
 موضوع: ارزیابی کیفی نقشه برداری سراسری 160 کیلومتر از رودخانه های استان همدان
تشریح:

 ارزیابی کیفی نقشه برداری سراسری 160 کیلومتر از رودخانه های استان همدان

واحد منتشر کننده: امور قراداد ها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه: 9,600,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: طرح های تملک و داراییهای سرمایه ای
محل اجرای پروژه: اسدآباد
تضمین مورد نیاز: 0
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای همدان
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: دعوتنامه.لیست بلند
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/10/12
تاریخ آغاز: 1396/10/13
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/10/26
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 469