جمعه, 2 فروردین 1398
 
کد سند:   2/96-الف  
مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان96
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان96
تشریح:

مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان96

واحد منتشر کننده: امور قراردادها
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 275