پنجشنبه, 28 تیر 1397

فرم شرکت در نظر سنجی:

کدامیک از شیوه های اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات ( آشنایی مردم با حقوق و تکالیف خود ) را مناسب تر می دانید؟