شنبه, 4 اسفند 1397

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
ارباب رجوع محترم چقدر از اطلاع رسانی مراحل انجام کار، قوانین و مقررات و سایر اطلاع رسانی های مورد نیاز رضایت دارید؟


فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
ارباب رجوع محترم چقدر از نحوه رفتار، راهنمایی و پاسخگویی متصدیان مرتبط با کار خود رضایت دارید؟


فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
ارباب رجوع محترم چقدر از کیفیت خدمات (سرعت و دقت در ارائه خدمات) رضایت دارید؟


فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
ارباب رجوع محترم چقدر از نحوه دسترسی به مسئولان شرکت رضایت دارید؟