یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور مجوز تغییر قطر چاه (13021446112) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه (13021446113) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه (13021446114) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری (13021446115) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی (13021446116) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی (13021446117) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان (13021446118) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی (13021446119) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی (13021446120) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای (13021446121) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب (13021446122) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی (13021446123) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری (13021446124) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور (13021446125) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: