یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات (13021447109) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی (13021447108) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر روش حفاری (13021447107) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه (13021447106) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه(13021447105) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه (13021447104) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه(13021447103) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری )13021447102 شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل (13021447101) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، شرب و سایر مصارف)13021447100 شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) (13021446100) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی (13021446101) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه (13021446103) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) (13021446104) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات (13021446105) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی (13021446106) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی (13021446107) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه به جای قنات (13021446108) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات (13021446109) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز بیشکاری قنات (13021446110) شرکت آب منطقه ای همدان الکترونیک صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: